Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch


The seller is currently Offline
Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3580
Date Added: 08/27/16
Last Updated: 08/27/16
Expiry Date: 08/25/26

Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3580
Date Added: 08/27/16
Last Updated: 08/27/16
Expiry Date: 08/25/26
 
Product/Service Details
Tapgroup internacional. JSC, (Tapgroup): Chuyên Cung Cà ¢ Ì p: Ã Ì ng TheÌ p, Ã Ì ng Inox, Van, Co, Tê, Bà ¢ Ì u GiaÌ m, ng MÄ Sông, â ¦. VaÌ 1 sÃ´Ì phuÌ£ kiệ n Ä Æ ° á» ng á» ng khác...
Ä á» có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên há» vá» i chúng tôi. Cả m Æ¡n và Trà ¢ n trá» ng!
CUNG CẤP Hà NG TRà N TOà N QUá» C. Nhanh chóng â Ä áº £m £ bẠo â Uy TÃn móvil: Sr. Hà ¢ Ì £u: n: Sra. YÃªÌ 01656670993 - 0983673798 correo electrónico: phukiennganhnuoc2016@gmail.com â yen.nguyen@tapgroup.vn


Additional photos
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch

Company Information(Tapgroup internacional. JSC, (Tapgroup))

Company Profile:

Tapgroup internacional. JSC, (Tapgroup ): Chuyên Cung CâÌ p: ÔÌ ng TheÌ p, ÔÌ ng Inox, Van, Co, Tê, BâÌ u GiaÌ m, ng MÄ Sông, …. VaÌ 1 sôÌ phuÌ£ kiêÌ£ n Ä Æ ° á» ng á» ng khác...Ä á» có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên há» vá» me chúng tôi. < br / > Cả m Æ¡n và Trân trá» ng!CUNG CẤP HÀNG TRÊN TOÀN QUá» C.Nhanh chóng ? Ä áº £m bả o-Uy suMóvil: Sr. HâÌ£ u: 01656670993 - YêÌ Sra. n: 0983673798Correo electrónico: phukiennganhnuoc2016@gmail.com ? yen.nguyen@tapgroup.vn

. >> More

Contact Information

Mailing Address:
Phá Sá» 2/45» Bùi BÃch Huy, PhÆ ° á» ng Hoà ng Liá» t, Quáºn Hoà ng Mai, Hà Ná» Ha Noi Ha Noi 100000
Country:
Vietnam
Phone Number:
844.6288 58 47
Fax Number:
04.6288 58 47
Contact person:
Mr phukiennganhnuoc Hau- Send Email Now!