Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch


The seller is currently Offline
Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3567
Date Added: 08/27/2016
Last Updated: 08/27/2016
Expiry Date: 08/25/2026

Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3567
Date Added: 08/27/2016
Last Updated: 08/27/2016
Expiry Date: 08/25/2026
 
Product/Service Details
Tapgroup International. JSC, (Tapgroup) : Chuyên Cung Cà ¢ Ì p: Ã Ì ng TheÌ p, Ã Ì ng Inox, Van, Co, Tê, Bà ¢ Ì u GiaÌ m, ng MÄ Sông, â |. VaÌ 1 sÃ´Ì phuÌ£ kiệ n Ä Æ ° á » ng á » khác ng...
Vá Ä á » có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên há » » j?ai chúng tôi. Cả m Æ¡n và Trà ¢ n trá » ng !
CUNG CẤP Hà NG TRà N Toa N QUá » c oeur chóng â Ä áº £m bả o â TÃn Mobilephone Uy : Monsieur Hà ¢ Ì £u : 01656670993 - Mme YÃªÌ n : 0983673798 EMAIL : phukiennganhnuoc2016@gmail.com â yen.nguyen@tapgroup.vn


Additional photos
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch

Company Information(Tapgroup International. JSC, (Tapgroup))

Company Profile:

Tapgroup International. JSC, (Tapgroup ) : Chuyên Cung CâÌ p: ÔÌ ng TheÌ p, ÔÌ ng Inox, Van, Co, Tê, BâÌ u GiaÌ m, ng MÄ Sông, …. VaÌ 1 sôÌ phuÌ£ kiêÌ£ n Ä Æ ° á » ng á » ng khác...Ä á » có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên há » vá » j?ai Chung tôi. < br / > Cả m Æ¡n và Trân trá » ng !CUNG CẤP HÀNG TRÊN TOÀN QUá » C.Oeur chóng ? Ä áº £m bả o-Uy TínMobilephone : M. HâÌ£ u : 01656670993 - Mme YêÌ n : 0983673798Email : phukiennganhnuoc2016@gmail.com ? yen.nguyen@tapgroup.vn

. >> More

Contact Information

Mailing Address:
Sá » 2/45 phá » Bùi Huy BÃch, PhÆ ° á » ng Hoà ng Liá » t, Quáºn Hoà ng Mai, Hà Ná » j?ai Ha Noi Ha Noi 100000
Country:
Vietnam
Phone Number:
844.6288 58 47
Fax Number:
04.6288 58 47
Contact person:
Mr phukiennganhnuoc Hau- Send Email Now!