Login | Buy | Sell  

Selling Leads: Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch


The seller is currently Offline
Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3868
Date Added: 08/27/16
Last Updated: 08/27/16
Expiry Date: 08/25/26

Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
Page Views: 3868
Date Added: 08/27/16
Last Updated: 08/27/16
Expiry Date: 08/25/26
 
Product/Service Details
Tapgroup International. JSC, (Tapgroup): Chuyên Cung Cà ¢ Ì p: Ã Ì ng TheÌ p, Ã Ì ng Inox, Van, Co, Tê, Bà ¢ Ì u GiaÌ m, MÄ ng Sông, â ¦. VaÌ 1 sÃ´Ì phuÌ£ kiệ n Ä Æ ° á» ng á» ng khác...
Ä á» có thêm thông tin chi tiết vui lòng liên há» hon» jag chúng tôi. Cả m Æ¡n và Trà ¢ n trá» ng!
CUNG CẤP Hà NG TRà N TOà N qua» C. Nhanh chóng â Ä áº £m bả o â Uy TÃn mobiltelefon: Herr Hà ¢ Ì £u: 01656670993 - fru YÃªÌ n: 0983673798 e-post: phukiennganhnuoc2016@gmail.com â yen.nguyen@tapgroup.vn


Additional photos
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch
  • Ã Ì ng TheÌ p, Inox, Van, Co, Tê, Mặt bÃch

Company Information(Tapgroup International. JSC, (Tapgroup))

Company Profile:

Tapgroup International. JSC, (Tapgroup ): Chuyên Cung CâÌ p: ÔÌ ng TheÌ p, ÔÌ ng Inox, Van, Co, Tê, BâÌ u GiaÌ m, MÄ ng Sông, …. VaÌ 1 sôÌ phuÌ£ kiêÌ£ n Ä Æ ° á» ng á» ng khác...Ä á» Co medan thông tin chi tiết vui lòng liên há» hon» jag Chung tôi. < br / > Cả m Æ¡n ATI Trân trá» ng!CUNG CẤP HÀNG TRÊN TOÀN qua» C.Nhanh chóng - Ä áº £m bả o-Uy TínMobiltelefon: herr HâÌ£ u: 01656670993 - fru YêÌ n: 0983673798E-post: phukiennganhnuoc2016@gmail.com-yen.nguyen@tapgroup.vn

. >> More

Contact Information

Mailing Address:
Sá» 2/45 phá» Bùi Huy BÃch, PhÆ ° á» ng Hoà ng Liá» t, Quáºn Hoà ng Mai, Hà Ná» jag Ha Noi Ha Noi 100000
Country:
Vietnam
Phone Number:
844.6288 58 47
Fax Number:
04.6288 58 47
Contact person:
Mr phukiennganhnuoc Hau- Send Email Now!